Prawda i Konsekwencja

Tag Archive: Patryk Jaki

  1. Popieranie in vitro nie jest apostazją

    Leave a Comment

    W ostatnim czasie Patryk Jaki ogłosił, iż będzie kandydował na urząd prezydenta Warszawy, zapytany zaś o kwestię finansowania programu in vitro z miejskiego budżetu, odpowiedział:

    Sądzę, że tak [miejski program in vitro może liczyć na moje wsparcie]. Sądzę, że to taki element, w którym można byłoby poszukać porozumienia. Sądzę, że tak. Moja stanowcza deklaracja jest taka: jeżeli chodzi o same in vitro – popieram. Natomiast jaka ilość środków z budżetu Warszawy miałaby być ewentualnie na to przeznaczona, to tutaj musimy się poważnie zastanowić [1].

    Te słowa spotkały się z następującą reakcją pana Tomasza Terlikowskiego:

    Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Patryk Jaki stanowczo popiera in vitro. Warszawa warta apostazji? Pytanie tylko po co wierzący autentycznie katolik ma głosować w Warszawir na PiS, żeby dostać kandydata z poglądami PO czy Nowoczesnej? (Facebook, 28 kwietnia 2018, godz 14. 39).

    Innymi słowy, redaktor Terlikowski przyrównał popieranie metody in vitro do grzechu apostazji. Oczywiście, w żadnym wypadku nie sympatyzuję ze wspomnianym wyżej poglądem pana Patryka Jakiego. Jestem przekonany, iż stosowanie in vitro jest wewnętrznie – czyli w każdych okolicznościach – złe i zakazane. Jednocześnie jednak uważam, że słowa p. Terlikowskiego o rzekomej apostazji tkwiącej w popieraniu in vitro są wyrazem jego ignorancji oraz stanowią bardzo niesprawiedliwy zarzut. Twierdzenie, iż in vitro jest dobre czy godne poparcia oczywiście jest przekonaniem błędnym, a być może nawet heretyckim, ale nie wypełnia jeszcze znamion apostazji. Do apostazji potrzeba czegoś znacznie więcej niż kwestionowania tego czy innego fragmentu nauczania Kościoła.

    Apostazją jest CAŁKOWITE porzucenie wiary chrzescijańskiej, nie zaś podważanie tej czy innej prawdy wiary katolickiej czy tym bardziej któregoś z elementów zwyczajnego nauczania Kościoła. Apostazji nie należy mylić z herezją czy tym bardziej błędem doktrynalnym. Apostazją jest przejście z chrześcijaństwa na agnostycyzm, ateizm, deizm, ewentualnie judaizm, buddyzm, hinduizm, islam czy inną niechrześcijańską religię. Apostatką jest np. Ivanka Trump, która przeszła z chrześcijaństwa na judaizm, a nie pan Patryk Jaki, który popiera in vitro. 

    Rozróżnienia o których mówię, są widoczne w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz Kodeksie Prawa Kanonicznego. Katechizm w punkcie 2089 cytując kanon 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego rozróżnia pomiędzy różnymi rodzajami grzechów przeciw wierze i jedności Kościoła:

    Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo” [2].

    Apostazja nie jest więc tym samym co herezja albo schizma. Nie należy mieszać i nie rozróżniać owych grzechów. Oczywiście, wszystkie one są poważnymi grzechami, jednak zachodzi pomiędzy nimi różnica o charakterze jakościowym. I owe rozróżnienia nie są bynajmniej jakimiś “posoborowymi” nowinkami. Takie rozróżniania ujęte są także w “przedsoborowych” kościelnych podręcznikach. Żyjący w XIX wieku, kardynał Gousset w napisanej przez siebie “Teologii moralnej dla plebanów i spowiedników” tak to ujmował:

    Apostazja (odstępstwo) zasadza się odstąpieniu chrześcijaństwa: jest to opuszczenie zupełne wiary chrześcijańskiej. Różni się więc od kacerstwa (czyli herezji – przyp. moje MS) w tem, że odstępca odrzuca wszystkie artykuły wiary, gdy tymczasem kacerz niektórych się tylko zapiera, nie przestając wyznawać chrześcijaństwa” [3].

     

    Herezja czy błąd doktrynalny?

    Popieranie in vitro jest być może herezją, ale bezpieczniej mówić o tej postawie raczej jako o błędzie doktrynalnym niż herezji.  Herezją jest bowiem: uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej (vide: Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 751). Sobór Watykański I deklaruje zaś, iż:

    wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co zawiera się w słowie Bożym spisanym lub przekazanym, i jest do wierzenia przedkładane przez Kościół – albo uroczystym orzeczeniem, albo zwyczajnym i powszechnym nauczaniem – jako objawione przez Boga (Patrz: “Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej”, Rozdział III, p. 34) .

    Herezją jest zatem uporczywe kwestionowanie tych prawd, które:

    – zostały przez Boga objawione w Piśmie świętym lub ustnym podaniu przekazanym przez apostołów.

    – są podawane przez Kościół jako objawione przez Boga albo przez uroczyste orzeczenie (czyli definicję dogmatyczną) albo przez zwyczajne i powszechne nauczanie (czyli jednomyślne nauczanie wszystkich biskupów w łączności z Papieżem).

    Czy więc popieranie in vitro jest choćby herezją? Można o tym dyskutować, gdyż:

    – metoda ta nie jest bezpośrednio potępiona w Piśmie świętym (oczywiście takowa nie funkcjonowała w czasach, gdy spisywana była Biblia).

    – nie ma o niej mowy też w podaniu ustnym przekazanym przez apostołów (z podobnych względów co powyżej).
    – sprawa jest relatywnie nowa.
    – in vitro nie zostało potępione przez dogmatyczne wypowiedzi Magisterium Kościoła. 

    Można się więc jedynie zastanawiać, czy popieranie in vitro nie jest herezją, gdyż kwestionuje to czego Kościół naucza w sposób zwyczajny i powszechny jako objawione przez Boga. Jednak i tu mamy pewien problem, gdyż o ile można powiedzieć, iż nauczanie Kościoła piętnujące in vitro ma charakter zwyczajny i powszechny, to trudno by było stwierdzić, iż Kościół uczy tego, jako czegoś bezpośrednio objawionego przez Boga – gdyż Bóg w swym publicznym Objawieniu tej kwestii nie poruszył. Potępienie in vitro jest bowiem pośrednim wnioskiem z innych bardziej wyraźnie i bezpośrednio objawionych przez Boga prawd i zasad. Jest więc kwestią dość dyskusyjną, czy popieranie in vitro – choć stanowi pogląd błędny i grzeszny – wypełnia znamiona choćby i “tylko” herezji (a co dopiero apostazji, która jest czymś znacznie więcej niż herezją).

     

    Czy pan Terlikowski jest winny szerzenia ostrej pornografii?
    Wreszcie,  jeśli popieranie in vitro stanowi “apostazję” to pan Terlikowski w takim razie jest współwinny szerzenia “ostrej pornografii”.  Gdy był on bowiem redaktorem naczelnym TV Republika puszczano w niej reklamy pokazujące kobiety w bikini (w kontekście komercyjnym), a nawet filmy w których były sceny z obnażonymi damskimi piersiami (w kontekście rozrywkowym). Czy pan Terlikowski czułby się dobrze, gdyby ktoś w ten sposób wyolbrzymiał zło, w którym on partycypował? 

    Oczywiście ani popieranie in vitro nie jest apostazją ani pokazywanie bikini czy nawet obnażonych piersi nie jest ostrą pornografią. Choć wszystkie te rzeczy są naganne moralnie, trzeba dbać o sprawiedliwość, rzetelność i uczciwość swych ocen oraz osądów.

     

    Przypisy:

    [1] Cytat za: Portal Do Rzeczy, “Zaskakująca deklaracja Jakiego: popieram in vitro”, https://dorzeczy.pl/kraj/62971/Zaskakujaca-deklaracja-Jakiego-Popieram-in-vitro.html

    [2] Cytat za: “Katechizm Kościoła Katolickiego”, Poznań 2002, s. 491.

    [3] Cytat za: Kardynał Gousset, “Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników”, Warszawa 1870, s. 147 – 148.

  2. Czy tortury są słuszną karą za gwałt?

    Leave a Comment

    Szerokim echem w ostatnich dniach odbiła się sprawa wypowiedzi ministra Patryka Jakiego, który w reakcji na okrutne przestępstwo, jakiego ofiarą padła polska para przebywająca w Rimini (chodzi o brutalne zgwałcenie kobiety na oczach jej wcześniej pobitego męża) stwierdził, iż ten konkretny przypadek powinien być ukarany śmiercią poprzedzoną torturami. Jak to zwykle też bywa, przy okazji podobnych czynów odezwały się głosy internautów, iż sprawcy tej obrzydliwości powinni zostać wykastrowani.

    Oczywiście, na płaszczyźnie psychologicznej i emocjonalnej, takie postulaty są zrozumiałe, co nie znaczy, że są słuszne i usprawiedliwione. Tak bowiem tortury, jak i kastracja stanowią przykład tych sankcji karnych, które wedle nauczania Magisterium Kościoła nie powinny być stosowane przez władze cywilne.

    O tym, iż tortury są moralnie niedozwolone również w celu karania przestępców uczy Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie numer 2297:

    Stosowanie tortur, polegające na przemocy fizycznej lub moralnej w celu uzyskania zeznań, ukarania winnych, zastraszenia przeciwników, zaspokojenia nienawiści, jest sprzeczne z poszanowaniem osoby i godności ludzkiej.

    Owszem jest prawdą, iż wcześniejsza dyscyplina kościelna przez kilka wieków aprobowała stosowanie tortur, ale nie miała ona charakteru per se nieomylnego, więc aktualne nauczanie Magisterium mogło uznać taką praktykę za rzecz moralnie błędną, co też uczyniło poprzez powyżej cytowane fragmenty Katechizmu. Poza tym, wspomniana kościelna dyscyplina aprobująca tortury również nie była odwieczną praktyką Kościoła, gdyż w jeszcze wcześniejszych wiekach Papieże i Doktorzy Kościoła z wyraźną niechęcią odnosili się do stosowania tortur. Czynili tak św. Augustyn i papież Mikołaj I. Nie można więc powiedzieć, iż średniowieczna kościelna praktyka tortur była wyrazem powszechnego nauczania papieży i biskupów,  jako takiej nie przysługiwał jej więc przywilej nieomylności, a co za tym idzie, mogła ona zostać uznana za błędną przez aktualne nauczanie Magisterium.

    Inną sprawą jest kwestia szczegółowej definicji tortur. Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje ową praktykę tylko w bardzo ogólny sposób jako stosowanie “przemocy fizycznej lub moralnej”. Czy jednak oznacza to, iż stosowanie jakiejkolwiek stopnia i formy  przemocy mieści się już w pojęciu tortur? Otóż nie sądzę. Wtedy bowiem musielibyśmy uznać, iż policjant nie powinien nawet za pomocą siły obezwładnić bandyty i zakuć go w kajdanki (gdyż i to jest może umiarkowanym, ale jednak stosowaniem przemocy fizycznej). Tym bardziej zaś powinniśmy oskarżyć samego Pana Boga o nakazywanie stosowania absolutnie niemoralnej kary tortur, gdyż On sam polecił stosowanie kar polegających na użyciu pewnego stopnia przemocy fizycznej, czyli ukamienowania (por. Kpł 24,15-16; Pwt 13,6-10; Kpł 20,27; Pwt 22,21; 24), chłosty (Pwt 25, 2), spalenia w ogniu (Kpł 20, 14; 21, 9) oraz odcięcia dłoni (Pwt 25, 11-12). Stwórca polecił też ojcom dyscyplinowanie synów za pomocą rózgi (por. Prz 29, 15; 13, 24; 22, 15; 23, 13 – 14), a także stwierdził, iż “skrwawienie boków niegodziwemu słudze” nie jest powodem do wstydu (Syr 42, 1; 5). Bóg jednak ze swej natury nie może rozkazywać czegoś, co byłoby samo w sobie złe i niegodziwe. Jak bowiem mówi Pismo święte: „Nikomu  nie przykazał On być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć” (Syr 15, 19-20). Pius XII wykładał tę prawdę w następujący sposób:

    Przede wszystkim trzeba jasno stwierdzić, żadna ludzka władza (…) nie może wydać pozytywnego upoważnienia do nauczania lub czynienia tego, co byłoby wbrew religijnej prawdzie lub dobru moralnemu (…) Nawet Bóg nie mógłby dać takiego pozytywnego przykazania lub upoważnienia, gdyż stałoby to w sprzeczności z Jego absolutną prawdą i świętością” (Przemówienie „Ci resce”, podkreślenie moje – MS).

    Logiczny wniosek, jaki więc z tego płynie, jest taki, iż nie każdy rodzaj przemocy fizycznej jest już torturą. Najpewniej za tortury można uznać skrajne formy takowej przemocy polegające na wymyślnym dręczeniu człowieka, przedłużaniu jego cierpienia w możliwie najdłuższy sposób, etc. Dokonana więc z umiarem chłosta nie musi być uznana za torturę, ale już np. ćwiartowanie ludzkiego ciała, powolne przypalanie człowieka, miażdżenie palców z całą pewnością zasługują na to miano. Ktoś może jednak powiedzieć, iż biblijne kary kamienowania, a tym bardziej spalenia w ogniu są już takim wymyślnym sprawianiem bólu fizycznego skazanym. Otóż niekoniecznie. To bowiem, czy kara kamienowania będzie długo trwała może zależeć od konkretnego sposobu jej wykonania – czasami wszak już jedno uderzenie kamieniem w głowę może uśmiercić. Nieco większą trudność sprawia tu kara spalenia w ogniu, gdyż palenie człowieka żywcem z pewnością polega na zadawaniu bardzo intensywnego bólu. Jednakże, czy aby na pewno biblijna wersja spalenia w ogniu polegała na paleniu skazanego żywcem? Przecież w historii bywało tak, iż palenie skazanych na stosie czasami poprzedzone było ich wcześniejszym uśmierceniem. W takim wypadku nie palono więc człowieka żywcem, ale palono jego trupa, co miało bardziej symboliczny charakter wskazujący, iż czyny tego człowieka zasługiwały na zniszczenie w ogniu. Mówiąc otwarcie, nie wiem, czy biblijna kara spalenia w ogniu na tym polegała, ale na ten moment nie mogę tego wykluczyć.

    Podsumowując tę część naszych rozważań, należy stwierdzić, iż tortury są prawdopodobnie złe same w sobie, a przez to nie powinny być stosowane nawet jako kara za wyjątkowo ohydne czyny. Równie prawdopodobnie można jednak powiedzieć, że nie każda forma i nie każdy stopień przemocy fizycznej oraz zadawania cielesnego bólu skazanym powinno być zaliczane do tortur. Przemoc fizyczna stosowana z umiarem, bez wymyślności i sadystycznego zacięcia jest moralnie usprawiedliwiona. Zapewne nie da się w każdym wypadku wyznaczyć precyzyjnej granicy pomiędzy dozwoloną, bo umiarkowaną formą przemocy fizycznej, a jego wynaturzonymi i skrajnymi odmianami, które należałoby uznać za tortury, ale takiej granicy nie można określić w 100 procentach również w przypadku innych zachowań. Nie znaczy to jednak, że w większości wypadków nie da się ustalić takiej granicy.

     

    Niedopuszczalną moralnie formą karania przestępstw jest też kastracja, czyli odcięcie narządów płciowych osoby skazanej. Nauczał o tym papież Pius XI w encyklice “Casti connubi” omawiając kwestię sterylizacji:

    Zabiegu takiego nie wolno dokonać ani z wyroku sądowego za karę jakichś ich zbrodni, ani dla zapobieżenia przyszłym ich przestępstwom. Przypisywanie takiego prawa władzy świeckiej sprzeciwia się wszelkiemu prawu Bożemu i ludzkiemu i nigdy go ta władza nie miała ani podług sprawiedliwości mieć nie może.

     

    Jeśli zatem nie tortury ani nawet kastracja, to jaka powinna być kara za zgwałcenie? Cóż myślę, że w przypadku recydywy taką sankcją powinna być śmierć albo odcięcie dłoni. Ktoś może oburzy się na pomysł karania odcięciem dłoni gwałtu, twierdząc, iż jest ona “muzułmańska” i “barbarzyńska”. Wbrew pozorom sankcja ta nie jest typowo muzułmańska, gdyż jak to już wyżej wskazałem, jej wymierzanie polecił Bóg w Piśmie świętym (Pwt 25, 11-12). Nie jest ona też sprzeczna z nauczaniem Kościoła. Św. Tomasz z Akwinu, najwybitniejszy teolog katolicki tak uczył na temat owej kary:

    Ponieważ jednak sam człowiek w całości podporządkowany jest społeczności, której jest częścią, może się zdarzyć, że obcięcie jakiegoś członka, chociaż wyrządza szkodę całemu ciału, służy jednak dobru ogólnemu, stanowiąc karę wymierzoną celem położenia tamy występkom. Dlatego władza państwowa, mając prawo całkowicie pozbawić życia tego, kto popełnił ciężkie występki, może również skazać kogoś na obcięcie jakiegoś członka za mniejsze winy (…)  (…) Nigdy i nikt, jeśli jest bezwinny, nie powinien być skazany sądem ludzi na karę śmierci albo kaleczenia lub chłosty” (podkreślenia moje – MS).

    Stanowisko św. Tomasza z Akwinu jeszcze w XX wieku, w encyklice “Casti connubii” powtórzył Pius XI:

    Urzędy publiczne nie mają żadnej bezpośredniej władzy nad członkami ciał podwładnych; zatem nie mogą one nigdy, czy to z przyczyn eugenicznych, czy jakichkolwiek innych, ani bezpośrednio naruszać, ani kaleczyć całości ciała, jeśli nie zaszedł wypadek winy lub przyczyna do wymierzenia krwawej kary” (podkreślenie moje – MS).

    Także aktualnie obowiązujący Katechizm Kościoła Katolickiego piętnuje “bezpośrednio zamierzone amputacje i okaleczenia osób niewinnych” (n. 2297). A zatem jest moralnie dozwolone stosowanie amputacji względem przestępców, gdyż ci nie powinni być traktowani jako osoby niewinne (ta amputacja nie powinna jednak tyczyć się ich narządów płciowych, jak to zostało wyjaśnione wyżej).

    Kara amputacji dłoni w przypadku gwałcicieli-recydywistów nie wydaje się niesprawiedliwa, a za to jawi się jako w dużej mierze skuteczna i zapobiegająca ponownemu popełnianiu takich ohydnych czynów. Do popełnienia gwałtu trzeba bowiem sporej siły i sprawności fizycznej, zaś brak dłoni taką sprawność mocno zaburza. Mówiąc wprost, znacznie trudniej jest kogoś zgwałcić, mając jedną zamiast dwóch dłoni, gdyż wówczas np. nie można swej ofiary silniej przytrzymać. Karanie sprawców gwałtu odcięciem dłoni nie musiałoby też oznaczać utrzymywania ich z budżetu państwa, albowiem prawo mogłoby przewidywać, iż z tytułu wymierzenia danej osobie takiej sankcji karnej nie przysługują jej żadne państwowe świadczenia.